Untitled Document
 
Untitled Document
22
고객님이 계신 현재위치 : 중고용접기 > 중고 기타용접기 > 전체조회
웰딩마트 분류상단(중고용접기)
 
7건 판매중

 
 
중고 가우징 1000A [현대]
1,800,000원 
 
 
 
가우징 1000A 전시품/신품 [대홍기전]
2,100,000원 
 
 
 
서브머지드 1000A [미국 : 링컨사]
12,500,000원 
 
 
 
서브머지드용접기 1200A [LINCOLN:링컨]
10,500,000원 
 
 
 
가우징 1000A 전시품/신품 [천호] (품절)
2,000,000원 
 
 
 
 
서브머지드 1500A [LINCOLN:링컨]
신/품/수/준
(품절)
17,000,000원 
 
 
 
[중고]프라즈마용접기 350 [중고용접기] (품절)
12,000,000원